+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Profesori & katedre


Profesori

CURRICULUM VITAE

Velimir (Ivo) VALJAN, rođen u Paklarevo kraj Travnika, 01.02.1942. Roditelji: Marko i Anđa rođena Kepić. Osnovnu školu završio u Paklarevu i Turbetu kraj Travnika (1949-1957), srednju školu, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1957-1961), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1961-1962), filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1962-1963., 1965-1967) i na fakultetu u Ljubljani (1967-1969), na kojem je je 1969. magistrirao radom Nauk II Vatikanskog sabora o vjerskoj slobodi.

Studij Moralne teologije nastavio u Rimu na Academia Alfonsiana (1972-1974), na kojoj je i magistrirao 1974. godine temom La situazione come chiamata di Dio nelle perspective del Vaticano II, a doktorirao u Ljubljani 1975 s temom pod naslovom Moralni zakon situacije u perspektivama drugog Vatikanskog koncila.

Za svećenika zaređen u Sarajevu 1967., potom bio kapelan u Vitezu (1968-1972), vikar u Gučoj Gori (1972-1974) i u samostanu sv. Pavla na Butmiru (1976-1977), drugi meštar novaka u Visokom (1974-1976). Od 1974. godine do danas profesor je Moralne teologije na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Uz to, bio je i tajnik Teologije (1977-1982), zatim dekan Teologije (1982-1985), potom meštar bogoslova (1988-1991) te definitor Provincije (1994-1997).

CURRICULUM VITAE

Stipo KLJAJIĆ, član provincije Bosne Srebrene (Sarajevo). Rođen 15. prosinca 1980. u Ljubatovićima, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio u Novom Šeheru (1987-1995) a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Baškoj Vodi (RH) i Visokom (BiH). Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (2000-2006).

Nakon godinu dana pastoralnog djelovanja u župi sv. Ante u Busovači, Uprava provincije ga šalje u Rim gdje 2011. postiže licencijat iz biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu, s temom: „Il gesto generoso della peccatrice perdonata. Un esegetico-sincronico studio di Lc 7,36-50“ („Plemenita gesta grešnice kojoj je oprošteno. Egzegetsko-sinkronijski studij Lk 7,36-50).

Nakon završenog licencijata, godine 2015. postiže doktorat iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Antonianum, s temom: „Il ruolo di Ioab nella Narrazione di Successione. Analisi narrativa e valutazione del ruolo di Ioab in 2 Sam 9-20; 1 Re 1-2“ („Uloga Joaba u Pripovijesti o nasljedstvu. Narativna analiza i vrednovanje uloge Joaba u 2 Sam 9-20; 1 Kr 1-2“).

Profesor biblijskih znanosti na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu je od akademske 2015./16. godine.

CURRICULUM VITAE

Ivan BUBALO, rođen je 14. 11. 1945. u Donjim Šušnjarima, općina Derventa, BiH. Gimnaziju završio u Visokom (1959-1963), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1963-1964), filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Zagrebu (1964-1966, 1968-1972), postdiplomski u Zagrebu (1972-1974), gdje je magistrirao 1973. a doktorirao 1981.

Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1979. Za svećenika zaređen 1970.

Bio je kapelan u Kraljevoj Sutjesci (1971-1973), pomoćnik magistra bogoslova (1973-1979) i dekan Teologije (1985-1988; 1991-1997; 2000-2003).

Od 1974. profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Honorani predavač na Filozofskom institutu Dl u Zagrebu bio od 1994-1997.

Član je uredničkog vijeća Bosne franciscane, znanstvenog vijeća Bogoslovske smotre te savjeta časopisa Filozofskih istraživanja; surađivao u Hrvatskoj enciklopediji te Filozofskom leksikonu.

CURRICULUM VITAE

Marko KARAMATIĆ, rođen je 1947. u Johovcu, općina Doboj, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio 1963. u rodnom mjestu, gimnaziju 1967. u Visokom, stupio u Franjevački red 1968. Studirao na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1969-1974), na Teološkom fakultetu u Ljubljani (1975-1977), gdje je magistrirao 1977. i doktorirao 1985.

Od 1977. predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu opću i nacionalnu povijest Crkve. Obavljao je službe tajnika i dekana Teologije. Uređuje časopise Bosna franciscana Bilten Franjevačke teologije.

Zamjenik je glavnog urednika edicije Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine i član Znanstvenog vijeća Hrvatskog leksikografskog instituta BiH. Izvršni urednik Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine. Pokrenuo projekt izdavanja djela fra Matije Divkovića (1563-1631). Predvodio organizaciju više znanstvenih skupova i uredio zbornike s tih skupova. Član Predsjedništva Matice hrvatske Sarajevo. Javlja se prilozima u desetak periodičnih publikacija.

CURRICULUM VITAE

Mile BABIĆ, sin Stipe i Mare r. Iličić, rođen je 26. 11. 1947. u selu Družnovići, općina Prozor, BiH. Osnovnu školu završio u Prozoru 1961. godine. Gimnaziju je završio 1965. na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, a novicijat 1965/66. u Kraljevoj Sutjesci.

Teologiju je studirao na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, zatim na Teološkom fakultetu u Innsbrucku (jednu godinu 1972/73) i diplomirao 1974. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu radnjom: Sloboda u Hegelovoj „Fenomenologiji duha“ kod prof. dr. Vjekoslava Bajsića. Na istom je fakultetu 1977. magistrirao radnjom: Kršćanstvo kao apsolutna religija u Hegelovoj „Filozofiji religije“ također kod prof. dr. Vjekoslava Bajsića. Na istom je fakultetu doktorirao radnjom: Himan Fil 2, 6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog kod prof. dr. Ivana Goluba.

Osim teologije studirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu povijest književnosti, a diplomirao 1978. radnjom: Poezija Dobriše Cesarića. Zatim je studirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Innsbrucku (ljetni semestar 1972/73), a na Filozofskom fakultetu u Sarajevu završio postdiplomski studij iz filozofije (1979/81), gdje je 1988. magistrirao radnjom: Sloboda i jedinstvo u Hegelovoj „Filozofiji prava“. Na istom fakultetu obranio je 2009.  doktorsku disertaciju pod naslovom: Metafizičko utemeljenje politike u Hegelovoj „Filozofiji prava“.

CURRICULUM VITAE

Stjepan DUVNJAK (Aljinići kod Kraljeve Sutjeske, 30. XI. 1948 – ). Otac Franjo; majka Marija, rođ. Komšo. Osnovnu školu završio je u Kraljevoj Sutjesci (1955-1964), gimnaziju u Visokom (1964-1968), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1968-1969), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1971-1976) i Zagrebu (1978-1979) kao i postdiplomski (1983-1984), gdje je 1983. magistrirao radom Razvoj teologije slike do ikonoklazma i doktorirao 1990.

Za svećenika je zaređen 1976. Bio je kapelan u Tolisi (1976-1978), prvi (1979-1982) i drugi (1982-1985) odgojitelj bogoslova, gvardijan i župnik u Kraljevoj Sutjesci (1991-2000), župni vikar u Varešu (2000-2003) i Kraljevoj Sutjesci (2003- ). Od 1983. profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Član je uredničkog vijeća Bosne franciscane.

CURRICULUM VITAE

Ivo MARKOVIĆ, bosanski franjevac, rođen 1950. u Šušnju kod Zenice. Studirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu  i na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je 1984. magistrirao temom „Religija u marksističkoj školi“.

Bio je kapelan u Gučoj Gori  1976-1979. te otad djeluje u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji. Bavi se teološkim, homiletičkim, novinarskim i glazbenim radom. Tijekom rata 1992-1995. radio je u Kršćanskoj informativnoj službi na koordinaciji odnosa religijskih zajednica prema ratu u Bosni i Hrvatskoj.

Nakon rata 1996. u Sarajevu osnovao je interreligijsku službu Oči u oči za međuvjersko razumijevanje i interreligijski zbor Pontanima, koji izvodi glazbenu simfoniju religija. Godine 1998. Tanenbaum centar iz New Yorka nagradio ga je nagradom mirovnog djelatnika za njegovu mirovnu aktivnost u ratu i nakon rata.

CURRICULUM VITAE

Ivan ŠARČEVIĆ, teolog, član Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosne Srebrene – Sarajevo. Rođ. 1963. Rumboci, Prozor-Rama (BiH). Osnovnu školu je završio u Pleternici (Hrvatska), Franjevačku klasičnu gimnaziju (1977-81) i novicijat (1981-82) u Visokom, filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1981-88), diplomirao na KBF u Zagrebu – tema: Drugi kao istina i dar. Doživotni zavjeti 1987, u Sarajevu zaređen za svećenika 29. VI. 1988. Odgojitelj i predavač vjeronauka u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u šk. god. 1988/89.

Postdiplomski studij iz teologije sa specijalizacijom pastoralne teologije i katehetike na Salesianumu u Rimu. Magistarski 1992: Dire il nome di Dio oggi. Orientamenti pastorali derivanti dalla rivelazione in Esodo 3,13-15 [Reći ime Božje danas. Pastoralne smjernice koje proizlaze iz objave u Izlasku 3,13-15]. – nagrada Sveučilišta. Doktorat 1995: Teologia narrativa come tentativo di un discorso attuale su Dio [Narativna teologija kao pokušaj jednog aktualnog govora o Bogu. Studija] (tiskan separat).

Od 1995. na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu predaje predmete iz pastoralne teologije i katehetike (i metodologiju od 2003-2009). U odgoju na Teologiji od 1995. do 2003. Pročelnik Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije (1998-2000). Tajnik Teologije (1997-2000), dekan Teologije (2003-2006). Gost-kolumnist Oslobođenja (2007-2010). Glavni urednik mjesečnika Bosne Srebrene Svjetlo riječi i izdanja FMC Svjetla riječi (2006-2012). Član PEN-a BiH. Gvardijan Franjevačkog samostana sv. Anto na Bistriku (2012-2016).

Sudjeluje na znanstvenim skupovima. Objavljuje članke u časopisima: Bosna franciscanaBilten Franjevačke teologije,  JukićFilozofska istraživanaBogoslovska smotraĐakovački vjesnikSlužba BožjaKateheza, LađaNova prisutnostConciliumVrhbosnensiaDiacovensia, u revijama Svjetlo riječi Jajački vjesnik, glasilu Bosna srebrena, godišnjaku Kalendar sv. Ante.

Zanima se posebno pitanjima naviještanja i svjedočenja vjere, religioznoga jezika, odnosa vjere i sekularnog/pluralnog društva (politička teologija, ateizam…), ekumenizma i međureligijskoga dijaloga, opraštanja i pomirenja u multireligijskom postratnom društvu, pitanjima odnosa vjere i umjetnosti (književnost i slikarstvo).

CURRICULUM VITAE

Vili RADMAN, roditelji Petar i Ruža r. Lipovac, rođen je u Banjoj Luci, 16.1. 1968. Osnovnu školu završio u B. Luci, a srednju u Visokom gdje je pohađao Franjevačku klasičnu gimnaziju i maturirao 18.6.1986.

Studij teologije u Sarajevu (Franjevačka teologija) i u Londonu (Heythrop College, University of London). Na Heythrop Collegeu diplomirao (1992.) i magistrirao (1994.) teologiju. Studij  filozofije  u Zagrebu,  na  Filozofskom  fakultetu  Družbe  Isusove.   Filozofiju je magistrirao 2002. godine, a doktorirao 3.2.2005.

Član je franjevačke provincije “Bosne Srebrene” sa sjedištem u Sarajevu, a na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu predaje od 1997. god. teologiju i filozofiju.

Od 2010. izvanredni profesor na Sveučilištu u Mostaru.

Surađivao u časopisima AKADEMIJA, BOSNA FRANCISCANA (BF), JUKIĆ, OBNOVLJENI ŽIVOT (recenzent), SVJETLO RIJEČI (SR) i VRHBOSNIENSIA (VB).

CURRICULUM VITAE

Marinko PEJIĆ, član Franjevačke provincije Svetog Križa (Bosna Srebrena) Sarajevo. Rođen 2. 2. 1972., u G. Obodnici (Tuzla). Osnovnu školu završio u G. Obodnici i Breškama, Srednju Elektro-tehničku školu u Tuzli. Filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji-Sarajevo (tada smještenoj u Samobor, Hrvatska) i u Bolonji (Italija). Diplomirao na Studio teologico francescano, u Bolonji 1999.

Postdiplomski studij iz teologije, sa specijalizacijom iz Duhovne teologije završio na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu. Licencijat 2003: La preghiera del cuore nella spiritualità cristiana orientale e in San Francesco (Molitva srca u krsšćanskoj istočnoj duhovnosti i kod sv. Franje). Doktorat 2005: I riflessi della teologia e spiritualità orientale negli scritti di Angelo Clareno (Odjeci istočne teologije i duhovnosti u djelima Anđela Klarenskog), objavljen ekstrakt.

Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu predaje od 2009., predmete: Duhovna teologija, Franjevačka duhovnost, Istočna teologija i Ekumenska teologija.

U svojoj redovničkoj zajednici obavljao je službu odgojitelja: postulanata (2006), meštra novaka (2006-2009), meštra bogoslova (2009-2012).

CURRICULUM VITAE

Miro JELEČEVIĆ, rođen 25. 02. 1972. u Novom Selu, općina Bosanski Samac od oca Ante i majke Mande rođ. Nedić. Osnovnu školu završio je u Tišini i Grebnicama (1979-1987), gimnaziju u Visokom (1987-1991), novicijat u Sarajevu (1991-1992), filozofsko-teološki studij u Samoboru i Sarajevu (1992-1998). Za svećenika zaređen u Sarajevu 29. 06. 1998. Župni vikar u Zoviku 1998-1999.

U akademskoj godine 1999-2000 upisuje postdiplomski studij iz na Papinskom Učilištu Antonianum. Ondje je u veljači 2002. magistrirao s radom Euharistija kao znak jedinstva i vez ljubavi u Komentaru Ivanova evanđelja, Izlaganju psalama i Govorima Sv. Augustina. Akademsku godinu 2003-2004. proveo je na studijskoj godini pri Sveučilištu u Freiburgu. Jedan semestar predavao je sakramente na Istituto delle scienze religiose na PAA. Trenutno radi na doktorskoj tezi (Euharistijska gozba. Simboličko-teološka interpretacija euharistije).

Nakon povratka u Sarajevo (srpanj 2005) predaje sistematsku teologiju na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Drugim meštrom na Franjevačkoj bogosloviji imenovan 2004, a od srpnja 2005. vrši službu prvog meštra. Od 2012. pastoralno aktivan u župi Busovača, a od 2013 do danas u župi Banbrdo-Lepenica.

CURRICULUM VITAE

Danimir PEZER, sin Ilije i Katarine r. Ćorić, rođen je 26. prosinca 1973. u Kaknju, općina Kakanj, BiH. Osnovnu školu završio je u Bjelavićima (1980-1988). Srednju elektro-tehničku školu završio je u Kaknju (1988-1992).

Godinu Postulature u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj proveo je u  Baškoj Vodi (1992-1993). Godinu Novicijata (1993-1994) proveo je u Monopoli-u, Italia. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1994-2000).

Godine 2002. upisao se na Papinski liturgijski institut «Sant’Anselmo» u Rimu. Na institutu je magistrirao radnjom: Breviarium sancti Francisci. Proprium de sanctis (ff. 106r-175v). Na istom institutu obranio je doktorsku disertaciju 2011. pod naslovom: Breviarium sancti Francisci (ff. 1r-186v).

Na Franjevačkoj teologiji predaje prdmete: Liturgia theologica, Liturgia historica, Libri liturgici.

CURRICULUM VITAE

Petar JELEČ (Foča kraj Doboja, 26. siječanj 1974), dodiplomski studij filozofije i teologije završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (2000), postdiplomski studij povijesti na Pontificià Università Gregoriana u Rimu (2001-2006) s postignutim akademskim gradusima magisterija (2003) i doktorata (2006). Od ak. god. 2006/2007 predaje na Franjevačkoj teologije predmete iz povijesti Crkve.

CURRICULUM VITAE

Josip JOZIĆ, član je franjevačke provincije Bosne Srebrene – Sarajevo. Rođen je 24. 10. 1977. u Mostaru, općina Prozor-Rama (BiH). Osnovnu školu (1984-1992) završio je u Ripcima (Rama, BiH). Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visoko (1992-1996), Novicijat na Belmonteu – Italija (1996-1997). Filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1997-2003), diplomirao na Franjevačkoj teologiji Sarajevo 2003, – tema: Pojedinac između trenutka i vječnosti u misli Vlade Gotovca.

Župni i samostanski vikar u Jajcu 2003/2004. Postdiplomski studij iz filozofije na Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ 2005-2010. Doktorski rad – disertacija 2010: Freiheit als Hingabe, Eine Auseinandersetzung mit Nicolai Hartmann über die Metaphysik der personalen Freiheit, München 2010.

Od 2011. predaje predmete iz filozofije (Uvodu u filozofiju, Metafizika, Teodiceja, Noetika, Kozmologija, Logika, Psihologija) na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, i metodologiju od 2011- 2015. U odgoju od 2012-2014. Tajnik Teologije (2012-2016). Od 2016. ispomoć u župi Vareš.


Program studija